ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17
Μαρ2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:

«Αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων επί της οδού Ακτής Α. Γ. Παπανδρέου, εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Λαυρίου» μέχρι του ποσού των 18.800,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική – Τεχνική  άποψη προσφορά ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔ.ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ_-_6Ζ1Θ469ΗΞΥ-ΡΧΤ-ΑΔΑΜ_17PROC00593874...

17
Μαρ2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

«
||
»

ΚΑΙΡΟΣ

 

ΚΑΜΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ