Σεπτέμβριος 05 2015 0Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Έναρξη:       15 Σεπτεμβρίου 2015

Λήξη:           24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους των  παρακάτω τευχών Διακηρύξεων:

  • Τεύχος αρ. 7/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.»
    • Τεύχος  αρ. 8/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.»

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τoσυνημμένο υπόδειγμα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr, ή με φαξ στον αριθμό 22920-22779.

Επισυνάπτονται τα σχετικά Τεύχη Διακήρυξης.

docxΥποβολή_παρατηρήσεων.docx

pdfΤΕΛΙΚH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΡΕΩΝ -ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

pdfΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ