Σεπτέμβριος 07 2017 0Comment

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους των  παρακάτω τευχών Διακηρύξεων:

  • Τεύχος αρ. 7/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.»
  • Τεύχος  αρ. 8/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.»,

συμμετείχαν 4 εταιρείες, οι οποίες υπέβαλαν παρατηρήσεις ως εξής:

pdf1-Παρατηρήσεις ΤΠΠ  pdf2-Παρατηρήσεις ANTIPOLLUTION   pdf3-Παρατηρήσεις NORTH AEGEAN
pdf4-Παρατηρήσεις ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ

Τα σχόλια που ελήφθησαν επεξεργάστηκαν από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε συνεργασία με Νομικό και Τεχνικό Σύμβουλο και το αποτέλεσμα περιλαμβάνεται στην παρακάτω απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Λ. Α.Ε. με αρ. 2/218/30-10-2015

pdfΑπόφαση διαβουλευσης με ΑΔΑ