Ιανουάριος 31 2020 0Comment

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση πιθανών αναγκών του Λιμένος Λαυρίου αλλά και του αγκυροβολίου εκτός Λιμένος, επιθυμεί να συνεργαστεί με ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών (φυσικών και νομικών προσώπων).

Η συνεργασία αυτή αφορά την κάλυψη των αναγκών πλοίων και πλωτών μέσων που ζητούνται κατά διαστήματα από τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

Οι πιθανόν ζητούμενες υπηρεσίες πλοιοκτητών, πρακτόρων και εν γένει δραστηριοποιούμενων στο λιμάνι και στο αγκυροβόλιο του Λαυρίου ενδεικτικά είναι υπηρεσίες λαντζών, ρυμουλκών, καβοδεσίας, μεταφοράς νερού, υποβρυχίων επισκοπήσεων κ.λπ.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητούνται είτε από πλοιοκτήτες είτε από πράκτορες απευθυνόμενους στον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. αλλά και απευθείας από τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. για εργασίες και ανάγκες εντός του Λιμένος.

Προς τούτο καλούμε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. και δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς να αποστείλουν στην ηλ. διεύθυνση : info@oll.gr (υπόψη κας Ευτυχίας Αδάμη) :

  1. Στοιχεία επικοινωνίας
  2. Έδρα δραστηριοποίησης
  3. Τιμοκαταλόγους εργασιών και υπηρεσιών, διαμορφωμένων στις σχετικές μονάδες αναφοράς, πχ ωριαία απασχόληση, όγκος σε τόνους, διαφορετικά ωράρια κ.λπ.

 

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

Γιώργος Βακόνδιος

Δ/νων Σύμβουλος